آدم های عجیبی هستیم... امروزمون با فردا خیلی فرق میکنه.

عکس های فیلم زرد