این فیلم از روز بیست و پنجم تا بیست و هفتم مرداد 1358 زندگی شهید چمران را روایت می کند.

عکس های فیلم چ