پرسه در گذشته زنی است که رنگ و بویی تازه دارد ...

عکس های فیلم پرسه در شهر لاجوردی