حسین یاری و هانیه توسلی در نمایی از فیلم ابرهای ارغوانی
هانیه توسلی در نمایی از فیلم ابرهای ارغوانی
هانیه توسلی در فیلم ابرهای ارغوانی
حسین یاری و شبنم مقدمی در نمایی از فیلم ابرهای ارغوانی
حسین یاری در فیلم ابرهای ارغوانی
فیلم «ابرهای ارغوانی» با بازی هانیه توسلی
«ابرهای ارغوانی» با بازی هانیه توسلی