تیموتی شَلِمِی در فیلم «تل ماسه» (Dune)
ربکا فرگوسون در فیلم «تل ماسه» (Dune)
زندیا کلمن در فیلم «تل ماسه» (Dune)
شارون دانکن بروستر در فیلم «تل ماسه» (Dune)
جیسون موموآ در فیلم «تل ماسه» (Dune)
ربکا فرگوسون و تیموتی شَلِمِی در فیلم «تل ماسه» (Dune)
تیموتی شَلِمِی در فیلم سینمایی «تل ماسه» (Dune)
جاش برولین در فیلم «تل ماسه» (Dune)
اسکار آیزاک در فیلم «تل ماسه» (Dune)
زندیا کلمن در فیلم سینمایی «تل ماسه» (Dune)
چانگ چن در فیلم «تل ماسه» (Dune)
جاش برولین و تیموتی شَلِمِی در فیلم «تل ماسه» (Dune)
فیلم «تل ماسه» (Dune)
دنیس ویلنیو و خاویر باردم در پشت صحنه فیلم «تل ماسه» (Dune)
پشت صحنه فیلم «تل ماسه» (Dune)