گاهی پیش از آنکه بدانی، خیلی زود دیر می شود.

عکس های فیلم هفت ماهگی