وقتی شوخی شوخی یک بازی راه می اندازی، باید تا تهش بری.

عکس های فیلم متولد 65