این فیلم دنبالهٔ «کاپیتان آمریکا: نخستین انتقام‌جو» و «کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان» است.

عکس های فیلم کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی