دخترک تازه به انگشتانش لاک زده بود که روزگار صورتش را نقاشی کرد.

عکس های فیلم لاک قرمز