زندگی به من آموخت که هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست!

عکس های فیلم خشم و هیاهو