داستان دو پیرمرد است که در شبی تاریک، تصمیمی مفرح می‌گیرند.

عکس های فیلم گذر موقت