شهرت و مقبولیت شیرین است اما انزوا نیز بدنبال دارد.

عکس های فیلم ذوب شدن پادشاه