وقتی همه چی خوب و خوش است زندگی کردن هنر نیست.

عکس های فیلم عادت نمی کنیم