فیلم به زندگی فیزیکدان معروف استیون هاوکینگ و همسرش می پردازد

عکس های فیلم تئوری همه چیز