فیلم در یك ٢٤ ساعت مى گذرد و داستان مردى است كه در یك روز كامل هیچ چیزى را به یاد نمى آورد.

عکس های فیلم اعترافات ذهن خطرناک من