هیچ فکری و هیچ حرفی در دنیا ارزش جنگیدن را ندارد...

عکس های فیلم کوچه بی نام