جزیره خارک درطول 2800 روزجنگ 2840 بار بمباران شد.

عکس های فیلم تا آمدن احمد