حواستون نیست، اون کسی که توی این شکاف غرق میشه،بی‌گناه‌ترینه

عکس های فیلم شکاف