حامد کمیلی در نقش شهید حسین علم‌الهدی
فیلم زیباتر از زندگی ساخته انسیه شاه‌حسینی
فیلم زیباتر از زندگی
فیلم زیباتر از زندگی با بازی حامد کمیلی در نقش شهید حسین علم‌الهدی
نمایی از فیلم زیباتر از زندگی
حامد کمیلی در فیلم دفاع مقدسی
محمود پاک نیت و مهوش صبرکن در فیلم زیباتر از زندگی
فیلم زندگی شهید حسین علم‌الهدی با بازی حامد کمیلی
نمایی از زیباتر از زندگی
حامد کمیلی در فیلم زیباتر از زندگی
حامد کمیلی در پشت صحنه فیلم زیباتر از زندگی
پشت صحنه فیلم زیباتر از زندگی
انسیه شاه‌حسینی در پشت صحنه فیلم زیباتر از زندگی
قربان نجفی و انسیه شاه‌حسینی در پشت صحنه فیلم زیباتر از زندگی
پوستر فیلم زیباتر از زندگی ساخته انسیه شاه‌حسینی با بازی حامد کمیلی