ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنیدفارست روی صندلی و منتظر اتوبوس نشسته است و داستان زندگیش را برای مستمعینی موقت تعریف میکند.او در آغاز یک معلول جسمی و ذهنی بوده است.

عکس های فیلم فارست گامپ