یک مرد روحانی برای احقاق حق خود وارد روستایی می شود که همه آدم های آن جا برایش غریبه اند

عکس های فیلم آفتاب، مهتاب، زمین