ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید«فردوسی گفت: سیاهی لشکر نیاید به کار. عبدالحسین نوشین گفت: معادل فرانسوی‌اش بازیگران کمکی است. بعدها گفته شد: هنرور سیاهی لشکر، هنرور، بازیگران کمکی... نه! همه‌ی مردان ارباب جمشید!

عکس های فیلم مردان ارباب جمشید (مستند)