ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

داستآن فیلم دربآره زندگی یک آستآد دآنشگآه در رشته زبآنشنآسی آست که به آلزآیمر مبتلآ می‌شود.

عکس های فیلم هنوز آلیس