روایتگر قصه زوجی است که با چالش بزرگی در مواجه با فرزند خود روبرو هستند.

عکس های فیلم ماجان