نقدهای فیلم سینما نیمکت


0
امتیاز منتقد به فیلم

فیلمی سراسر سینما، نماها و حرکت دوربین ها و تِرَنزیشِن های فوق العاده زیبادر سال های میان 1368 تا 1371، مردی نشسته بر یک نیمکت در حاشیه شهرهای بزرگ، فیلم های برتر تاریخ سینما را برای مردم اجرا می کند و طی این سال ها با تحول و ... مواجه می شود.