نقدهای فیلم اینجا کسی نمی میرد


0
امتیاز منتقد به فیلم

یه بچه‌ی خوش خوابی بود که هر جا ولش می‌کردن می‌خوابیده. یه بار خودش فهمید که خوابه...زور زد که داد بزنه ، نتونست.