نقدهای فیلم ماجان


0
امتیاز منتقد به فیلم

نقشه مشخص است: تحریک احساسات مخاطب از طریق نمایش پی در پی مظلومیت‌های مادر و پسر آن هم در قالبی خام‌ دستانه از یک سو، و مانع‌تراشی‌های آدم‌بَده‌ی قصه در مسیر زندگی این دو فرشته از سوی دیگر.


بولتن روزانه جشنواره (نشریه نقد روز) | دیگر نقدهای محمد رضوانی پور

روایتگر قصه زوجی است که با چالش بزرگی در مواجه با فرزند خود روبرو هستند.