۸.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۲۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۵۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۰۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۲۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۲ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۶۸ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۴.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۸ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۳.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۶۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۷۶ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۸ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۸ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۶ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۹۶ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۲ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۶ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۴.۲ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۳.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۲.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۹.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۸ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۶ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۶ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۶۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۴.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۴.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید: