۷.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۶۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۲۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۹۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۲ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۸ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۷۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۴۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۲ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۵۸ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵۸ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۹۶ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۷۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۱۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۶ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۲ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۹۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۳۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۲ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۰۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۸ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۴.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۸ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۳.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۶ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۲ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۹.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۲ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۸ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۶۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۴.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۴.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید: