۷.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۷۱۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۸ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۲۸ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۳۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۲۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۸۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۴.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۶۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۲۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۲ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۷۸ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۳.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۶ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۶۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۶ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۳۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۷۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۸ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۴.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۴.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۴.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۳.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۶۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۹.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۲ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۸ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۶۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۴.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۴.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید: