۹.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۵۸ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۶ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۳.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۱۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۳۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۸۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۲ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۱ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۴.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۳۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۲ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴۱ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲۸ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۸ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۸۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۴.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۳.۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۹.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۹ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۸.۰ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۸ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۶ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۶ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶.۳ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۷ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۶ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۳۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۸ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۴ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۷ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۶۹ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۵.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۱۰ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۴.۵ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۲ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید:
۴.۴ /۱۰
امتیاز سلام سینما

از ۵ رای

منتقدان:

-

امتیاز دهید: