ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما فلسطین

اطلاعات سینما
آدرسخ طالقانی، ميدان فلسطين
تلفن 021-66463269
سالن ها
سینما فلسطین 1
سینما فلسطین 2
سینما فلسطین 3
خرید بلیطسینما فلسطین

برنامه نمایش فیلم های سینما فلسطین


برنامه نمایش فیلم

قطار آن شب

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
12:30 | 16:30 | 20:30 |
برنامه نمایش فیلم

جهان با من برقص

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 21:00 |
برنامه نمایش فیلم

زیر نظر

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
11:00 | 15:00 | 19:00 |
برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
13:00 |
برنامه نمایش فیلم

23 نفر

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
10:30 | 14:30 | 18:30 |