ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما بهمن بهشهر

اطلاعات سینما
آدرسبهشهر - خیابان امام خمینی
تلفن 34522227-011
سالن ها
بهمن بهشهر

برنامه نمایش فیلم های سینما بهمن بهشهر


برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
14:00 | 19:30 |
برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
10:30 |
برنامه نمایش فیلم

منطقه پرواز ممنوع

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
12:00 | 16:00 |
برنامه نمایش فیلم

هزارتو

برنامه زمانیدوشنبه 1398/08/27
18:00 |