ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

سینما پرشین کرج

اطلاعات سینما
آدرسالبرز، مهرشهر، اول بلوار شهرداري
سالن ها
پرشین کرج 1
پرشین کرج 2
پرشین کرج 3
پرشین کرج 4

برنامه نمایش فیلم های سینما پرشین کرج


برنامه نمایش فیلم

کاتی و ستاره

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
13:40 | 18:00 |
برنامه نمایش فیلم

قطار آن شب

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
14:10 |
برنامه نمایش فیلم

جهان با من برقص

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
12:20 | 17:45 | 21:30 |
برنامه نمایش فیلم

زیر نظر

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
12:00 | 15:30 | 19:15 | 21:15 |
برنامه نمایش فیلم

آشفته گی

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
14:05 |
برنامه نمایش فیلم

مطرب

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
12:10 | 15:45 | 17:10 | 19:30 | 21:30 |
برنامه نمایش فیلم

چشم و گوش بسته

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
14:05 | 16:00 | 19:35 | 21:50 |
برنامه نمایش فیلم

جان دار

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
12:15 | 19:50 |
برنامه نمایش فیلم

بنیامین

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
16:10 |
برنامه نمایش فیلم

تورنا2

برنامه زمانیپنجشنبه 1398/11/10
17:45 |