تیم برتون نویسنده، کارگردان، شاعر، نقاش و طراح آمریکایی است که مشخصه اغلب آثار او بازتاب سیاهی در اوج خلاقیت است. خلاقیت در آثار برتون منوط به ترس، خنده، اشک، تعلیق و موقعیت است. البته که همه...
   زندگی گالیله آخرین اثر برتولت برشت مهم‌ترین اثر دراماتیک در جهان هنرهای نمایشی است. متنی که به غایت برای مردم و مبارزه با واپس‌گرایی اندیشه آنان به رشته تحریر درآمده است. برشت تاثیرگذارترین...